KEV NTSEEG SIAB..?

KEV NTSEEG SIAB..?

1.peb tsuas yog ib txoj kev hla ntawm nej xwb

2.peb tsuas pab nej kom nrov rau yav tom ntej xwb

3.kev pab peb tsis ntshaw ib yam tab tsi ntawm nej

4.txhua yam nej tso rau HMOOB.MV 
peb yuav tso rau tib neeg pom coob li coob tau

5.HMOOB.MV yuav yog  qhov chaw cia siab rau nej 
lawm yav tom ntej

KEV PAB


Email: hmoob.mv@gmail.com
thailand

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น